STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Publikacje nauczycieliWybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

HISTORIA SZKOŁY

Historia Gimnazjum w Wyrzysku jest historią niedługą. Szkoła powstała w wyniku reformy oświaty wprowadzonej  między innymi na podstawie decyzji ministra edukacji narodowej, Mirosława Handkego z dnia 23 lutego 1999r. Początkowo na siedzibę Gimnazjum wytypowano jeden z segmentów Szkoły Podstawowej przy ul. Parkowej 8.

Jeszcze zanim w murach szkoły pojawiła się młodzież, konieczne było wyłonienie dyrektora placówki, który przygotowałby placówkę na przyjęcie pierwszych uczniów. Już w kwietniu 1999r., w wyniku konkursu ofert, dyrektorem został, pełniący tę funkcje do końca grudnia 2008r. mgr Zdzisław Seroka, z wykształcenia romanista i polonista.

1 września 1999r.  jak w całej Polsce również w wyrzyskim gimnazjum rozpoczęły się zajęcia szkolne. Tego dnia naukę rozpoczynało 173 uczniów   w  6  klasach,   opiekę   wychowawczo –

- opiekuńczą sprawowało wówczas 18 nauczycieli. Pracowały również  dwie panie sprzątaczki i pani sekretarka Joanna Halaburda (obecnie Sadłowska).

Przez następne lata do uczniów najstarszego gimnazjalnego rocznika dołączyli kolejni absolwenci szkół podstawowych z terenu Wyrzyska i okolic. Sukcesywnie zwiększała się także kadra pedagogiczna. 

W sierpniu 2001r. stanowisko wicedyrektora powierzono mgr Małgorzacie Charczun.  Pełniąca od 1 stycznia 2009r. obowiązki dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyrzysku – Pani Małgorzata Charczun została w dniu 21 kwietnia wybrana przez komisję konkursową pod przewodnictwem Pani Marii Bratkowskiej – Burmistrza Wyrzyska na nową szefową wyrzyskiej placówki oświatowej. W chwili obecnej szkoła liczy: 544 uczniów i 35 nauczycieli, o czystość, ale też o bezpieczeństwo dbają 4 panie sprzątaczki oraz woźny  pan Kazimierz Gaca.

W historii Gimnazjum w Wyrzysku  można zaznaczyć kilka przełomowych momentów. Jednym z ważniejszych była niewątpliwie zmiana siedziby szkoły.  14 września 2000 roku powołano Radę Budowy Gimnazjum, już wcześniej w wyniku przetargu ustalono, że prace budowlane prowadzić będzie miejscowe Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego. Remont rozpoczęto w najstarszym skrzydle Szkoły Podstawowej. Budynek ten powstał w latach 1936-1938 i właśnie od 1938r. do wybuchu wojny, dzięki szczególnym staraniom ówczesnego starosty Ludwika Muzyczki, działał w nim Powiatowy Dom Dziecka.

Budynek jak się okazało wymagał ogromnego nakładu prac budowlanych w zasadzie ze starego budynku pozostały tylko fundamenty i ściany, wymieniono nawet wszystkie stropy. Efekt końcowy mogli ocenić uczniowie kiedy 1 września 2001 roku pierwszy raz weszli w mury swojej nowej szkoły. Data ta była przełomowa także z innych względów gdyż tego właśnie dnia pierwszy raz równocześnie rozpoczynały naukę trzy roczniki gimnazjalistów, wówczas też znacznie zwiększyła się liczba uczących w szkole nauczycieli. Początek roku szkolnego 2001/2002 był też ważny z innego powodu, szkoła  otrzymała imię Marii Skłodowskiej – Curie. Jeśli chodzi o wyłonienie patronki, droga wcale nie była prosta, to uczniowie, rodzice i nauczyciele w dwóch turach głosowania wybrali ostatecznie spośród 18 kandydatur  naszą „wielką noblistkę”. Nadanie szkole imienia wiązało się ściśle z tym, że gimnazjum dzięki staraniom bardzo wielu osób, działających w Społecznym Komitecie na Rzecz Ufundowania Sztandaru, otrzymało również swój piękny sztandar. W kwestii tzw. zaplecza technicznego w historii gimnazjum w Wyrzysku ważne są  jeszcze inne daty m.in. 1 marzec 2005 roku kiedy odbyło się zebranie założycielskie powołujące do życia Stowarzyszenie Pomocy Gimnazjum w Wyrzysku – Szkoła Marzeń. Dzięki społecznym działaniom Stowarzyszenia powstał, a w zasadzie nadal powstaje  teren sportowy nieopodal szkoły. Istotnym dla Gimnazjum były również rok 2003 gdy szkoła otrzymała nową multimedialną pracownie językową, a także  październik 2005r. kiedy nastąpił odbiór technicznym nowej sali lekcyjnej na poddaszu budynku.

Najważniejszą część historii gimnazjum tworzą sami uczniowie. Do największych , można powiedzieć „spektakularnych” osiągnięć zaliczyć należy np. wydanie twórczości gimnazjalistów w formie prawdziwych książek: w maju 2000 roku ukazał się tomik wierszy pt. „Aniołowie grają na cytrach”, "Chrząszcz brzmi w trzcinie" (opowiadania), w czerwcu 2002r. „Kartki z autentycznego pamiętnika”. Już w grudniu 1999 roku pierwszy raz ukazała się szkolna gazetka, redagowana przez uczniów (pierwszym redaktorem była Alicja Łassa wówczas uczennica klasy Id), początkowo nosiła ona nazwę „Szkolniak Wyrzyski” później „Jak leci…?”. Gazetka wychodziła z różnymi większymi lub mniejszymi przerwami.

Gimnazjaliści oprócz talentów „literackich” ujawniali również np. zdolności aktorskie prowadzone przez mgr Bogusławę Jagodzińską kółko teatralne „EGO” wystawiło m.in. „Dziady”, za ten właśnie spektakl młodzi artyści otrzymali na przeglądzie Teatrów Szkolnych w Pile Złotą Maskę Orfeusza, nagrody indywidualne otrzymali wówczas również P. Wachowski, A. Pasternak, A. Fąs, Sz. Lach.

W Gimnazjum w Wyrzysku od początku jego istnienia aktywnie działa Samorząd Uczniowski.

W latach 1999 – 2007 opiekunem był mgr Ryszard Sell a obecnie mgr Aleksandra Fenske. To dzięki Samorządowi  odbywały się i nadal odbywają liczne dyskoteki, ciekawe imprezy np. z okazji pierwszego dnia wiosny itp. Do ciekawszych inicjatyw SU należy zaliczyć utworzenie na przełomie października i listopada 2005r. Gimnazjalnej Organizacji Młodych (GOM). Celem tej organizacji jest przeciwdziałanie agresji i przemocy na terenie szkoły.

Od pierwszego roku istnienia gimnazjum uczniowie każdego roku biorą udział w licznych konkursach i często odnoszą duże sukcesy. Młodzież rywalizuje m.in. „O złote pióro dyrektora”, w konkursach recytatorskich, w konkursie OMNIBUS. Do Historii szkoły przeszły sukcesy A. Jagielskiego, W. Wilka, K. Grabowskiej, I. Mocek, M. Przybylaka, M. Bednarek, E. Martin, P. Pikulik w konkursach Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, M. Panfil w konkursie matematycznym, P. Klemens w biologicznym, A. Tuchalskiej i A. Szymborskiej w fizycznym itd. Żywe lekcje demokracji to dla uczniów wyrzyskiego gimnazjum np. spotkania z burmistrzem , radnymi organizowane w szkole udział w sesjach czy np. wzięcie udziału w „prawdziwym unijnym referendum jakie zorganizowano w czerwcu 2003r.

Wyrzyscy gimnazjaliści to również wyśmienici sportowcy o czym świadczą liczne zgromadzone w szkole „puchary”. Mamy m.in. drugiego wice mistrza Polski Młodzików w biegu na 2000m – A. Pasternaka i brązowego medalistę w Mistrzostwach Polski w biegu na 1000m – M. Pasiecznika w roku szkolnym 2001/2002. Mistrzem Polski Młodzieży Gimnazjalnej w Warcabach został natomiast w roku szkolnym 2006/2007 M. Knioła. Sportowych sukcesów gimnazjalistów jest znacznie więcej.

Poszerzaniu wiedzy uczniów służyły i służą liczne przedmiotowe koła zainteresowań. Od września 2003r. działa również prowadzone przez mgr Renatę Belaid -  Koło Misyjne.

Uczyć się można także poprzez zabawę i wypoczynek dlatego też do historii przejdą organizowane w Gimnazjum im. M. Skłodowskiej – Curie imprezy tj. Dzień Europejski, czy wycieczki np. do Krostkowa, Górki Klasztornej, Łeby, Zakopanego ale także zorganizowane przez mgr Joannę Berndt wyjazdy do  Berlina (2002), Holandii (2004), czy do Włoch (2006). Gimnazjaliści to również wyśmienici tancerze i śpiewacy. Są m.in. członkami chórów Halka i Canto.  Talenty taneczne ujawniły się również poza dyskotekami – w styczniu 2004r. pierwszy raz została zorganizowana tzw. Gimstówka. Ten bal dla uczniów klas trzecich, na krótko przed egzaminem gimnazjalnym, organizowany jest corocznie dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców. Również z inicjatywy Rady rodziców ale też dyrekcji szkoły od 2003r. eksperymentalnie, wprowadzono tzw. ”dyżury rodziców” przy drzwiach wejściowych do szkoły. Dyżurujący rodzice ale także uczniowie mają za zadanie wpisywanie wchodzących i wychodzących osób co ma zwiększyć bezpieczeństwo w szkole.

Historia wyrzyskiego gimnazjum nie jest długa ale już jest bardzo ciekawa miejmy nadzieję, że nadal taka będzie.