STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Publikacje nauczycieliWybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Nadrzędnym zadaniem pedagoga  szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych. Można wyróżnić 5 głównych zakresów zadań pedagoga szkolnego:

I.   Zadania ogólnowychowawcze:

(kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom)

 

II.   Profilaktyka wychowawcza

(diagnoza zagrożeń hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą – realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych)

 

III.   Indywidualna opieka pedagogiczna.

(pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych – rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach: psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra).

 

IV.   Pomoc materialna.

(współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielenia pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia socjalne), wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu-Wydział Spraw Rodzinnych i Nieletnich).        

 

V.    V.   Orientacja  zawodowa.

(m. in. pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zwodu, gromadzenie materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego, udostępnienie materiałów osobom zainteresowanym, zajęcia z młodzieżą, współpraca z instytucjami, zajmującymi sie poradnictwem zawodowym (m. in.. MCIZ, MCK) oraz szkołami ponadgimnazjalnymi).

Uczniowie mogą sie zgłaszać do pedagoga:

 • gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,

 • gdy ktoś  narusza ich prawo,

 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc,

 •  gdy potrzebują pomocy i rady,

 • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym,

 • gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.

Rodzice  uczniów mogą oczekiwać: pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:

 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci,

 • problemy z zachowaniem  dziecka( zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami),

 • uzyskanie informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;

 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych     możliwości, bądź ograniczeń dziecka,

 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych (m. in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);

 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym),

 • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.                                                                                                                                                                                         Powrót